Radon Arbetsplats

Det är arbetsgivarens ansvar att vara medveten om

och övervaka radonhalten på arbetsplatsen.

Om radonhalten är för hög, måste arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att minska den. Om åtgärderna inte resulterar i en radonhalt som är under referensnivån, är arbetsgivaren skyldig att anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Radonhalten ska mätas i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april).

Radonmätningen sker i två steg

Mätning på arbetsplatser genomförs i två steg. Först utförs en grundläggande orienterande mätning som följs av en eventuell kortare uppföljande mätning. Radonmätare placeras ut i de lokaler där personalen vistas för att utföra mätningen. När mätperioden är över samlas dosorna in och skickas tillbaka för analys. Efter ungefär en vecka erhålls ett svarsresultat. Ifall den initiala mätningen indikerar att radonhalten överstiger de rådande gräns- och riktvärdena, bör man utföra en uppföljande korttidsmätning medan arbetsaktiviteter pågår.

Åtgärder vid höga radonhalter

Om den uppföljande mätningen under arbetstid visar höga radonhalter behöver en radonkonsult genomföra en radonutredning för att identifiera problemet och föreslå lämpliga åtgärder. Det vanligaste sättet att lösa problemet är genom att justera ventilationen.

Ny förbättrad metodbeskrivning

Från och med den 1:a oktober 2021 började en ny och förbättrad metodbeskrivning gälla för mätning av radon på arbetsplatser. Den nya beskrivningen syftar till att förbättra möjligheterna att noggrant bestämma radonhalten och ersätter den tidigare beskrivningen från 2004.

Radon är hälsofarligt

Radon utgör en hälsorisk och långvarig exponering ökar risken för lungcancer. I Sverige är det den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att mellan 400-500 fall av lungcancer orsakas av radon varje år. Eftersom radon är så farligt för hälsan, har Folkhälsomyndigheten fastställt en gräns på 200 Bq/m3 för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler.

Om radon

Radon är en radioaktiv, luktfri och osynlig gas som uppstår naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Byggnader och bostäder kan utsättas för radon från flera källor såsom marken, byggmaterial (blåbetong) eller vatten. Det vanligaste sättet för gasen att tränga in i byggnader är från marken. För att upptäcka radon måste man mäta nivån av gasen då den inte kan upptäckas på annat sätt.