man in white shirt using macbook pro

Radon på arbetsplatsen

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara farlig. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det är viktigt att vara medveten om riskerna och vidta åtgärder för att skydda dig själv.

Hur utsätts jag för radon på arbetsplatsen?

Du kan utsättas för radon på arbetsplatsen om du arbetar i en byggnad som har höga radonhalter. Radonhalterna kan vara särskilt höga i källare och andra underjordiska utrymmen.

Vilka är riskerna?

Att utsättas för höga radonhalter under lång tid kan öka risken för lungcancer. Ju högre radonhalt du utsätts för och ju längre du utsätts för den, desto högre är risken.

Hur kan jag skydda mig?

Din arbetsgivare är skyldig att vidta åtgärder för att mäta radonhalten på arbetsplatsen och vidta åtgärder om den är för hög. Du kan också göra vissa saker för att skydda dig själv:

 • Ta reda på om din arbetsplats har testats för radon. Om du inte vet om din arbetsplats har testats för radon kan du fråga din arbetsgivare. 
 • Om din arbetsplats har höga radonhalter, fråga din arbetsgivare vad de gör för att sänka radonhalten. Det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att sänka radonhalten, till exempel att öka ventilationen, installera en radonsug eller täta sprickor.

Radon kan vara farligt men det finns åtgärder du kan vidta för att skydda dig själv. Om du är orolig för radon på din arbetsplats, prata med din arbetsgivare. 

Arbetsgivarens ansvar:

 • Mätning och information: Arbetsgivaren är skyldig att mäta radonhalten på arbetsplatsen och informera de anställda om resultatet.
 • Åtgärder vid förhöjda halter: Om radonhalten överstiger referensnivån, ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka den. Det kan handla om förbättrad ventilation, tätning av sprickor eller installation av ett radonsug.
 • Anmälan: Om åtgärderna inte leder till en tillräckligt låg radonhalt, ska arbetsgivaren anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Radonmätning

Radonmätning

Att regelbundet genomföra radonmätning är kritiskt för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö både hemma och på arbetsplatsen. Resultaten från dessa mätningar ger inte bara klarhet kring eventuella radonproblem utan möjliggör även åtgärder för att skapa en trygg och säker boende- och arbetsmiljö.

Radon utgör en potentiell hälsorisk om den exponeras i höga halter under en längre tidsperiod. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att omkring 500 personer i Sverige varje år drabbas av lungcancer till följd av radonexponering.

Folkhälsomyndigheten har fastställt att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Med tanke på att radon är både osynlig och luktfri och inte kan upptäckas utan mätning, är det av yttersta vikt att genomföra regelbundna mätningar.

I Sverige finns cirka 325,000 bostäder med förhöjd radonhalt i inomhusluften. Genom att konsekvent mäta radonhalten i hemmet kan potentiella problem identifieras, och nödvändiga åtgärder kan vidtas för att minska exponeringen och därmed skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Arbetsgivare har en skyldighet att vara medvetna om och mäta radonhalten på arbetsplatsen. Mätningar bör utföras under minst två månader under eldningssäsongen för att erhålla en tillförlitlig uppskattning av årsmedelvärdet. Om det uppmätta årsmedelvärdet överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 under arbetstid, måste arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att minska radonhalten och därmed säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.

Radonmätning och åtgärder är av yttersta vikt för att skydda både hem- och arbetsmiljöer från potentiella hälsorisker kopplade till radon. Medvetenhet och regelbundna mätningar utgör grundläggande steg mot en säkrare och hälsosammare inomhusmiljö!

german flag painted on wooden background

Radonstrahlung in Deutschland

Unsichtbar und doch krebserregend. Die Radonstrahlung gehört zur natürlichen Strahlung, von der wir alle umgeben sind, ob zu Hause oder am Arbeitsplatz, selbst im Freien sind wir von Radonstrahlung, wenn auch meist geringer Strahlung, umgeben. Gefährlich wird’s jedoch, wenn sich Radon in Innenräumen ansammelt und man über einen längeren Zeitraum eine hohe Radonkonzentration einatmet. Radon gilt nämlich nachweislich als häufigste Ursache für Lungenkrebs, nach dem Rauchen. 

In Deutschland zeigt eine Karte des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS), welche Regionen besonders von Radon betroffen sind. Die Karte zeigt auch, dass die Konzentration von Radon im Boden je nach Region stark variiert. Die Konzentration ist im Allgemeinen in Zentral- und Süddeutschland sowie im hohen Norden entlang der Küste höher. 

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Gebäude in den Hochrisikogebieten oder Radonvorsorgegebieten von Radon betroffen sind. Das Risiko hängt von der Gebäudestruktur und dem Vorhandensein einer kontinuierlichen Fundamentierung ab. Um das Risiko einer Radonbelastung zu reduzieren, ist es wichtig, für eine angemessene Belüftung zu sorgen und Radonwerte in Gebäuden in Hochrisikogebieten zu messen. 

Radondetektoren für zuhause oder den Arbeitsplatz können online bestellt werden und die Messung kann eigenständig durchgeführt werden.

Die Plattform radonmessen.de bietet eine Reihe an Radondetektoren an: Kurzzeitmessungen sowohl als auch Langzeitmessungen in Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Wohnungen oder Wohnkomplexen,
Arbeitsplätzen und öffentlichen Gebäuden (z.B. Schulen).

 • Hochwertige Radondetektoren zur Messung der Radonkonzentration in der Raumluft
 • Vollständigen Prüfbericht innerhalb kürzester Zeit nach Ablauf der Radonmessung 
 • Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
 • Freundlicher Kundenservice 
 • Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Durchführung von Radonanalysen und über 2 Millionen durchgeführte Radonanalysen
 • Anerkannte Radon Messstelle und akkreditiert nach dem Qualitätsstandard ISO-17025


Die Radonstrahlung in Deutschland variiert stark je nach Region und je nach Gebäude. Eine Radonmessung ist der erste Schritt, um sich vor Radon zu schützen. Es ist auch die einzige Möglichkeit, um festzustellen, ob und wie hoch die Radonbelastung in einem Gebäude ist.

Wenn Sie in einer Region mit einer höheren Radonkonzentration leben, ist es ratsam, dass Sie Ihre Wohnräume auf Radon messen. Wenn Sie eine höhere Radonbelastung feststellen, gibt es verschiedene Schritte, die Sie unternehmen können, um sich und Ihre Familie zu schützen, wie zum Beispiel das Abdichten von Rissen und das verbesserte Lüften der Räume. Durch entsprechende Maßnahmen können die Risiken einer erhöhten Radonbelastung reduziert und eine sicherere Wohn- und Arbeitsumgebung geschaffen werden.


Weiterführende Links:

Schutz vor Radon
Gefahr aus dem Boden: Karte zeigt Radon-Belastung in Deutschland
Radonbelastung in Deutschland: Neue Randbedingungen für das Bauen

Radonmätning arbetsplats

Radonmätning arbetsplatser

Det är enkelt att utföra radonmätning på arbetsplatser på egen hand. Det som är viktigt är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Som arbetsgivare är man skyldig att säkerställa en säker arbetsmiljö och undvika hälsorisker för de anställda. Det är viktigt att du som anställd känner dig säker och skyddad på din arbetsplats.

Om man exponeras för radon i inomhusluften under en längre tid kan det utgöra en allvarlig hälsorisk. Därför är det viktigt att vi övervakar radonhalten och vidtar lämpliga åtgärder för att minska den.

Mätning av radon på arbetsplatser utförs i två steg, med en grundläggande orienterande mätning och eventuellt en kortare uppföljande mätning. Den grundläggande mätningen utförs genom en långtidsmätning på minst 60 dagar under den kyligare perioden mellan 1 oktober och 30 april. Spårfilmsdosor placeras ut i de lokaler där personalen vistas, och efter mätperioden samlas dosorna in för analys. En rapport skapas och efter ungefär en vecka erhålls ett svar med resultatet. Om den orienterande mätningen visar radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m³ måste en uppföljande mätning genomföras. Om arbetstagare tillbringar mer än 4 timmar per dag i en lokal så måste denna lokal mätas för radon. Det är särskilt viktigt att mäta lokaler som ligger i källarplan eller bottenvåningar.

Om det visar sig att det finns förhöjda radonvärden under arbetstid efter en uppföljande radonmätning, krävs en mer grundlig analys för att identifiera problemet. Den absolut vanligaste åtgärden är att förbättra ventilationen.