man in white shirt using macbook pro

Radon på arbetsplatsen

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara farlig. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det är viktigt att vara medveten om riskerna och vidta åtgärder för att skydda dig själv.

Hur utsätts jag för radon på arbetsplatsen?

Du kan utsättas för radon på arbetsplatsen om du arbetar i en byggnad som har höga radonhalter. Radonhalterna kan vara särskilt höga i källare och andra underjordiska utrymmen.

Vilka är riskerna?

Att utsättas för höga radonhalter under lång tid kan öka risken för lungcancer. Ju högre radonhalt du utsätts för och ju längre du utsätts för den, desto högre är risken.

Hur kan jag skydda mig?

Din arbetsgivare är skyldig att vidta åtgärder för att mäta radonhalten på arbetsplatsen och vidta åtgärder om den är för hög. Du kan också göra vissa saker för att skydda dig själv:

  • Ta reda på om din arbetsplats har testats för radon. Om du inte vet om din arbetsplats har testats för radon kan du fråga din arbetsgivare. 
  • Om din arbetsplats har höga radonhalter, fråga din arbetsgivare vad de gör för att sänka radonhalten. Det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att sänka radonhalten, till exempel att öka ventilationen, installera en radonsug eller täta sprickor.

Radon kan vara farligt men det finns åtgärder du kan vidta för att skydda dig själv. Om du är orolig för radon på din arbetsplats, prata med din arbetsgivare. 

Arbetsgivarens ansvar:

  • Mätning och information: Arbetsgivaren är skyldig att mäta radonhalten på arbetsplatsen och informera de anställda om resultatet.
  • Åtgärder vid förhöjda halter: Om radonhalten överstiger referensnivån, ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka den. Det kan handla om förbättrad ventilation, tätning av sprickor eller installation av ett radonsug.
  • Anmälan: Om åtgärderna inte leder till en tillräckligt låg radonhalt, ska arbetsgivaren anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Radonmätning arbetsplats

Radonmätning arbetsplatser

Det är enkelt att utföra radonmätning på arbetsplatser på egen hand. Det som är viktigt är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Som arbetsgivare är man skyldig att säkerställa en säker arbetsmiljö och undvika hälsorisker för de anställda. Det är viktigt att du som anställd känner dig säker och skyddad på din arbetsplats.

Om man exponeras för radon i inomhusluften under en längre tid kan det utgöra en allvarlig hälsorisk. Därför är det viktigt att vi övervakar radonhalten och vidtar lämpliga åtgärder för att minska den.

Mätning av radon på arbetsplatser utförs i två steg, med en grundläggande orienterande mätning och eventuellt en kortare uppföljande mätning. Den grundläggande mätningen utförs genom en långtidsmätning på minst 60 dagar under den kyligare perioden mellan 1 oktober och 30 april. Spårfilmsdosor placeras ut i de lokaler där personalen vistas, och efter mätperioden samlas dosorna in för analys. En rapport skapas och efter ungefär en vecka erhålls ett svar med resultatet. Om den orienterande mätningen visar radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m³ måste en uppföljande mätning genomföras. Om arbetstagare tillbringar mer än 4 timmar per dag i en lokal så måste denna lokal mätas för radon. Det är särskilt viktigt att mäta lokaler som ligger i källarplan eller bottenvåningar.

Om det visar sig att det finns förhöjda radonvärden under arbetstid efter en uppföljande radonmätning, krävs en mer grundlig analys för att identifiera problemet. Den absolut vanligaste åtgärden är att förbättra ventilationen.