Radonmätning

Att regelbundet genomföra radonmätning är kritiskt för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö både hemma och på arbetsplatsen. Resultaten från dessa mätningar ger inte bara klarhet kring eventuella radonproblem utan möjliggör även åtgärder för att skapa en trygg och säker boende- och arbetsmiljö.

Radon utgör en potentiell hälsorisk om den exponeras i höga halter under en längre tidsperiod. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att omkring 500 personer i Sverige varje år drabbas av lungcancer till följd av radonexponering.

Folkhälsomyndigheten har fastställt att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Med tanke på att radon är både osynlig och luktfri och inte kan upptäckas utan mätning, är det av yttersta vikt att genomföra regelbundna mätningar.

I Sverige finns cirka 325,000 bostäder med förhöjd radonhalt i inomhusluften. Genom att konsekvent mäta radonhalten i hemmet kan potentiella problem identifieras, och nödvändiga åtgärder kan vidtas för att minska exponeringen och därmed skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Arbetsgivare har en skyldighet att vara medvetna om och mäta radonhalten på arbetsplatsen. Mätningar bör utföras under minst två månader under eldningssäsongen för att erhålla en tillförlitlig uppskattning av årsmedelvärdet. Om det uppmätta årsmedelvärdet överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 under arbetstid, måste arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att minska radonhalten och därmed säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.

Radonmätning och åtgärder är av yttersta vikt för att skydda både hem- och arbetsmiljöer från potentiella hälsorisker kopplade till radon. Medvetenhet och regelbundna mätningar utgör grundläggande steg mot en säkrare och hälsosammare inomhusmiljö!