Radonmätning arbetsplats

Radonmätning arbetsplatser

Det är enkelt att utföra radonmätning på arbetsplatser på egen hand. Det som är viktigt är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Som arbetsgivare är man skyldig att säkerställa en säker arbetsmiljö och undvika hälsorisker för de anställda. Det är viktigt att du som anställd känner dig säker och skyddad på din arbetsplats.

Om man exponeras för radon i inomhusluften under en längre tid kan det utgöra en allvarlig hälsorisk. Därför är det viktigt att vi övervakar radonhalten och vidtar lämpliga åtgärder för att minska den.

Mätning av radon på arbetsplatser utförs i två steg, med en grundläggande orienterande mätning och eventuellt en kortare uppföljande mätning. Den grundläggande mätningen utförs genom en långtidsmätning på minst 60 dagar under den kyligare perioden mellan 1 oktober och 30 april. Spårfilmsdosor placeras ut i de lokaler där personalen vistas, och efter mätperioden samlas dosorna in för analys. En rapport skapas och efter ungefär en vecka erhålls ett svar med resultatet. Om den orienterande mätningen visar radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m³ måste en uppföljande mätning genomföras. Om arbetstagare tillbringar mer än 4 timmar per dag i en lokal så måste denna lokal mätas för radon. Det är särskilt viktigt att mäta lokaler som ligger i källarplan eller bottenvåningar.

Om det visar sig att det finns förhöjda radonvärden under arbetstid efter en uppföljande radonmätning, krävs en mer grundlig analys för att identifiera problemet. Den absolut vanligaste åtgärden är att förbättra ventilationen.